Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către fundatia M&V SCHMIDT

FUNDATIA M&V SCHMIDT, cu sediul în B-dul Primaverii, Nr. 33, Ap. 7, sector 1, Bucuresti, cod postal 013685, tel. +40755545029, email: office@fundatia-michael-schmidt.org, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor
În conformitate cu legislaţia naţională fundația M&V SCHMIDT are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Fundația M&V SCHMIDT prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:
• închieiere contracte pentru activități de voluntariat
• organizare/ derulare evenimente
• închieiere contracte de sponsorizare
• vânzarea ocazională de carți legate de proiectele și evenimentele organizate
• închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, fundația M&V SCHMIDT nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la solicitări și a formula răspunsuri la întrebările dumneavoatră, etc.

Temeiul legal al prelucrării datelor
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (fundația M&V SCHMIDT), conform articolului 6 alin. 1 litera a), b) și f) din GDPR.
În funcție de scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, fundația
M&V SCHMIDT va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile din GDPR.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a fundației
M&V SCHMIDT este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor din cadrul fundației M&V SCHMIDT sunt următoarele:
• nume și prenume,
• data nasterii,
• datele carții de identitate (seria, numarul, emitentul, data eliberării, data valabilității)
• datele de contact (adresa de email, numar de telefon, adresa de domiciliu, adresa de livrare),
• cont bancar, banca,
• funcție, profesie, denumirea angajatorului,
• semnatura,
• recomandari si informatii despre persoana vizata,
• adresa website
• nume si prenume persoana de contact

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea contractelor sau a proiectelor din cadrul fundația M&V SCHMIDT, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal
Fundația M & V SCHMIDT colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi, de exemplu în cazul voluntarilor, alte instituții ori entități care pot furniza recomandări sau informații despre persoane vizate) sau din documente publice.
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (fundația
M&V SCHMIDT) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:
• parteneri în cadrul activității de organizare/derulare a evenimentelor organizate de operator;
• alte instituții/autorități centrale și locale în vederea conformării cu obligațiile legale;
• instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță;
Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților din cadrul fundației
M&V SCHMIDT (derulare contracte de voluntariat, contracte de sponsorizare, evenimente culturale, proiecte educaționale și umanitare etc), după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Prelucrările de date cu caracter personal întemeiate pe consimțământ
Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” , aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să ne contactați la adresa: office@fundatia-michael-schmidt.org sau în scris la adresa fundației
M&V SCHMIDT din B-dul Primaverii, Nr. 33, Ap. 7, sector 1, Bucuresti, cod postal 013685.